Obwieszczenia
STRONA: 33 z 33
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-04-13  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

I N F O R M A C J A

INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2012-02-17  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

I N F O R M A C J A

Informacja o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych. "Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica"
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2011-10-13  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica” na terenie działki nr ewid. 2468/8, obręb Ulanica

Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica” na terenie działki nr ewid. 2468/8, obręb Ulanica.

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2011-06-21  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Eksploatacja łupków menilitowych ze złoża Ulanica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na:
"Eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica"

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2010-05-31  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że w dniu 31.05.2010r. Wójt Gminy Dynów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”.

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2010-05-06  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że w dniu 06.05.2010r. Wójt Gminy Dynów wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2010-05-06  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Przebudowa drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”

Stosownie do art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Gminy w Dynowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Powiatu Rzeszowskiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów polegającego na ,, Przebudowie drogi powiatowej nr 1430R (505) Łubno – Kazimierówka – Dynów - ul. Ks. J. Ożoga w km od 00+000 do 5+145”

Link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2007-03-02  |   Czas wytworzenia: W treści dok.
Drukuj

Wójt Gminy Dynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2007 roku

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona ||

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 328